Kozárovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Kozárovice formou opatření obecné povahy

 
OBEC KOZÁROVICE, Kozárovice 181, 262 84 Zalužany
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOZÁROVICE
FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
Zastupitelstvo obce Kozárovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  v y d á v á formou opatření obecné povahy
 
            územní plán  Kozárovice.
 
Zastupitelstvo obce Kozárovice na svém zasedání dne 20.9.2010 ověřilo podle § 54 odst.2 stavebního zákona předložený návrh na vydání územního plánu Kozárovice s odůvodněním a zjistilo, že návrh územního plánu Kozárovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Na základě tohoto ověření zastupitelstvo obce Kozárovice usnesením č. 16 ze dne 20.9.2010 vydalo územní plán Kozárovice.
 
Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kozárovice a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.kozarovice.cz
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§173 odst. 1 správního řádu).
 
 
 
Jaroslav Čarek starosta                                                                            
                                                                                                        
Pavel Burda
místostarosta                     
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Kozárovice a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na adrese www.kozarovice.cz) a po jeho sejmutí neprodleně zasláno pořizovateli.
 
 

 

Vyvěšeno dne: 21.9.2010                                             
Sejmuto dne: 6.10.2010

 

 
 
Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne:   
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
 
Datum sejmutí: 31. 10. 2030